365 ngày vui

Chuyện Tiếu lâm cũ - Vương Hồng Sển sưu tập

 • 00 – Chuyện Tiếu lâm cũ: Giới thiệu
 • 01 Chuyện Ký Viên – Huỳnh Tịnh Của
 • 02 Cây đơn – G. Cordier
 • 03 Ông điếc mừng tuổi – G. Cordier
 • 04 Sửa mũ mấn – Phụng Hoàng San
 • 05 Dương phù âm trợ – Thọ An
 • 06 Ông thần bia – Phụng Hoàng San
 • 07 Ăn nói khoan thai – Thọ An
 • 08 Tánh người chậm lụt – Phụng Hoàng San
 • 09 Tánh trầm tĩnh của người Hồng Mao – TSVP
 • 10 Lửa cháy nhà – Tiếu lâm Tây
 • 11 Từ hôn – Tiếu lâm Tây
 • 12 Mảng lo viết văn – Tiếu lâm Tây
 • 13 Nghe qua thì biết – Phụng Hoàng San
 • 14 Cha dạy con – Phụng Hoàng San
 • 15 Thằng bé ngu tối – Thọ An
 • 16 Giấu cày – Phụng Hoàng San
 • 17 Ông già thật thà – Thọ An
 • 18 Tưởng là gì – Thọ An
 • 19 Hai anh sợ vợ – Trương Vĩnh Ký
 • 20 Thơ cóc – Thọ An
 • 21 Ba anh dốt làm thơ – Trương Vĩnh Ký
 • 22 Bụng không – Phụng Hoàng San
 • 23 Không chịu thua (chuyện cờ tướng) – Phụng Hoàng San
 • 24 Chỉ nước cờ (chuyện cờ tướng) – Phụng Hoàng San
 • 25 Cờ ngoài bài trong – Thọ An
 • 26 Ông đồ Nghệ làm thơ – Thọ An
 • 27 Bốn anh học trò đặt thơ trong chùa – Trương Vĩnh Ký
 • 28 Chế giấm – Phụng Hoàng San
 • 29 Phép trị rượu chua – Phụng Hoàng San
 • 30 Hùn vốn đặt rượu – Phụng Hoàng San
 • 31 Uống rượu bằng chén con mà chết hóc – Thọ An
 • 32 Cạo váy – Phụng Hoàng San
 • 33 Thầy hù – Phụng Hoàng San
 • 34 Cái gì không xài nó dài ra – Vương Hồng Sển
 • 35 Vấn đề râu – Mặt dày – Thọ An
 • 36 Vấn đề râu – Mặt dày – Phụng Hoàng San
 • 37 Vấn đề râu – Ông râu rậm – Thọ An
 • 38 Vấn đề râu – Ông già không miệng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 39 Vấn đề râu – Giống ông bộ râu – Phụng Hoàng San
 • 40 Vấn đề râu – Thầy pháp râu đỏ – Trương Vĩnh Ký
 • 41 Giải bày của Vương Hồng Sển
 • 41 Vấn đề râu – Thuốc nhuộm râu – Thọ An
 • 42 Vấn đề râu – Lấy giống râu – Thọ An
 • 43 Vấn đề râu – Râu quai nón – Thọ An
 • 44 Vấn đề râu – Lấy thuốc mọc râu – Thọ An
 • 45 Vấn đề râu – Thuốc trồng râu – Phụng Hoàng San
 • 46 Vấn đề râu – Trên dưới thông đồng – Phụng Hoàng San
 • 47 Vấn đề râu – Liên hữu hội – Phụng Hoàng San
 • 48 Vấn đề râu – Chuyện người râu ba chòm, người râu rìa – Đinh Thái Sơn
 • 49 Thơ ngựa hay – Phụng Hoàng San
 • 50 Chó ngáp – Phụng Hoàng San
 • 51 Kết lương hữu – Phụng Hoàng San
 • 52 Chiêm bao rủi – Phụng Hoàng San
 • 53 Coi sách – Phụng Hoàng San
 • 54 Ông đánh cháu – Phụng Hoàng San
 • 55 Làm biếng hai kiếp – Phụng Hoàng San
 • 56 Dời nhà – Phụng Hoàng San
 • 57 Tuổi sụt – Phụng Hoàng San
 • 58 Rể bất lợi – Phụng Hoàng San
 • 59 Mướn đày tớ không tiền – Phụng Hoàng San
 • 60 Hai anh em làm ruộng – Phụng Hoàng San
 • 61 Không đãi khách – Phụng Hoàng San
 • 62 Một món cũng đủ – Phụng Hoàng San
 • 63 Hà tiện – Phụng Hoàng San
 • 64 Xin nước lạnh – Phụng Hoàng San
 • 65 Cho đủ cặp – Phụng Hoàng San
 • 66 Đòi nợ – Phụng Hoàng San
 • 67 Mối ăn nhà – Phụng Hoàng San
 • 68 Mua phân – Phụng Hoàng San
 • 69 Chuột cắn – Phụng Hoàng San
 • 70 Dốt hay nói chữ – Phụng Hoàng San
 • 71 Nói láo như bò – Phụng Hoàng San
 • 72 Đi làm rể – Phụng Hoàng San
 • 73 Lò mò – Phụng Hoàng San
 • 74 Con rắn vuông – Phụng Hoàng San
 • 75 Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ – Phụng Hoàng San
 • 76 Kính mang coi sách – Phụng Hoàng San
 • 77 Cho mượn trâu – Bùi Quang Nho
 • 78 Nói láo gạt người hàng thịt – Bùi Quang Nho
 • 79 Nói láo có sách – Bùi Quang Nho
 • 80 Nói láo tới Huế – Bùi Quang Nho
 • 81 Nói láo gạt các quan – Bùi Quang Nho
 • 82 Nói láo gạt quân lính – Bùi Quang Nho
 • 83 Nói láo gạt ông quan hưu trí – Bùi Quang Nho
 • 84 Nói láo trong dinh Đông cung – Bùi Quang Nho
 • 85 Từ Huế vào Nam – Bùi Quang Nho
 • 86 Câu Ống – Bùi Quang Nho
 • 87 Nói láo tỉnh tuồng, đờn bà hoảng kinh – Bùi Quang Nho
 • 88 Người chết của hết – Bùi Quang Nho
 • 89 Đặt rượu bằng khoai thúi và khoai sùng – Bùi Quang Nho
 • 90 Chó săn – Bùi Quang Nho
 • 91 Khi ông Ó về tới nhà – Bùi Quang Nho
 • 92 Chim dồng dộc – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 93 Nghẹt lối – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 94 Dâu giọi cha chồng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 95 Mượn ngựa – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 96 Thuốc mắc cổ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 97 Hỏi chỗ làm – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 98 Coi đầu mua nón – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • 99 Giáo tập – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 100 Thầy say rượu – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 101 Nói chữ An – Nam ra chữ Tây – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 102 Thầy dốt – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 103 Thuốc ngứa – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 104 Đánh cha già – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 105 Ngồi lâu phải đổi – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 106 Học lội – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 107 Địa lý – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 108 Chó cắn tay – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 109 Mới dựng kệ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 110 Đừng cho thuốc người mập – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 111 Hết gạo – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 112 Đi thú – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 113 Tánh không chừng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 114 Thuốc rất linh nghiệm – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 115 Mau phai – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 116 Cũng chết – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 117 Cũng một môn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 118 Hết trị – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 119 Đòi ăn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 120 Tá thơ ngu, hườn thơ ngu – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 121 Cho sống lại – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 122 Thầy thuốc đánh lộn – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 123 Bị mắng – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 124 Người lùn hun vợ – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 125 Cũng là thằng đui sướng – Phụng Hoàng San
 • C. 126 Tiếng không xa – Phụng Hoàng San
 • C. 127 Cận thị – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 128 Bay nón – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 129 Ăn trộm địt – Phụng Hoàng San
 • C. 130 Của chẳng lìa mình – Phụng Hoàng San
 • C. 131 Dám cho thua – Phụng Hoàng San và Dương Diếp
 • C. 132 Giấu đầu ra đuôi – Đặng Lễ Nghi
 • C. 133 Cóc cắn bể nồi vố – Đặng Lễ Nghi
 • C. 134 Tham thì thâm – Đặng Lễ Nghi
 • C. 135 Ông chảng (heo rừng lớn) – Đặng Lễ Nghi
 • C. 136 Bà già hóa ra nắp hòm – Đặng Lễ Nghi
 • C. 137 Tử sanh hữu mạng – Đặng Lễ Nghi
 • C. 138 Ma liệng ban ngày – Đặng Lễ Nghi
 • C. 139 Một đêm ma nhát hai lần – Đặng Lễ Nghi
 • C. 140 Ông bà bắt con cháu, con cháu bắt ông bà – Đặng Lễ Nghi
 • C. 141 Nàng dâu chí hiếu – Đặng Lễ Nghi
 • C. 142 Cọp oán – Đặng Lễ Nghi
 • C. 143 Cá ông cứu người – Đặng Lễ Nghi
 • C. 144 Cọp hóa ra chó – Đặng Lễ Nghi
 • C. 145 Nước nóng trừ bịnh điên – Đặng Lễ Nghi
 • C. 146 Xà niên – Đặng Lễ Nghi
 • C. 147 Nước gừng trừ bịnh bôn đồn (lớn dái) – Đặng Lễ Nghi
 • C. 148 Hồn Gia Định, xác Bắc Thành – Đặng Lễ Nghi
 • C. 149 Tà bất cảm chánh – Đặng Lễ Nghi
 • C. 150 Chuyện ma trong chợ lớn – Bạch Ngọc
 • C. 151 Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt – Đinh Thái Sơn
 • C. 152 Truyện Thủ Huồn – Đinh Thái Sơn